woensdag 18 juli 2018

N Nieuws Blog

Genade liefhebben temidden van een juridisch gevecht

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

UPDATE: Geen vrijheid van Godsdienst voor bijstandsgerechtigden (25 mei 2018)

In oktober 2017 werd het bekend dat de Gemeente Dordrecht een onderzoek was gestart tegen deze bediening. Reden voor dit onderzoek was om vast te stellen of twee van de bestuursleden wettelijk recht zouden hebben op bijstand en of zij ook geen andere vorm van inkomen genoten vanuit deze bediening. Deze bestuursleden zijn de voorzitter en zijn vrouw. Maar in plaats van zich te beperken tot het vaststellen of er een andere vorm van inkomen was, veranderde het al snel in een grootschalig onderzoek, wat een hoop vragen opriep bij het bestuur van deze bediening. In dit artikel willen wij u op de hoogte brengen van wat er gaande is, afgewisseld met persoonlijke quotes van de voorzitter, tevens de oprichter.

"Als oprichter van deze bediening ben ik tevens lid van het bestuur. Dat is mijn vrouw ook. Hoewel wij erg actief waren voor de bediening, hebben wij nooit op de payroll gestaan. Daarvoor heeft de bediening niet voldoende financiële middelen, en dat vinden wij verder ook prima. Door ongelukkige medische omstandigheden heeft mijn vrouw in de afgelopen jaren niet meer kunnen werken, wat mij de hoofdkostwinner heeft gemaakt. Toen ik in 2014 mijn fulltime baan verloor was ik al snel in staat om een andere baan te vinden, ware het niet dat dit (nog) geen fulltime baan was. Aangezien mijn baan niet fulltime was, was ik genoodzaakt om een beroep te doen op de participatiewet (bijstand), om daarmee het inkomen aan te vullen tot het sociaal minimum."

Het feit dat deze bestuursleden gedeeltelijk afhankelijk werden van bijstand betekende kennelijk dat de gemeente daarmee alle bestaande wetten in Nederland terzijde kan stellen, gebaseerd op de Algemene Wet Bestuursrecht. Deze wet zorgt ervoor dat de rechten van natuurlijke en rechtspersonen buiten werking worden gesteld (met name de grondwet en het burgerlijk wetboek), wat de ambtenaren ongelimiteerde macht geeft. Dit met name omdat deze Algemene Wet Bestuursrecht zo extreem vaag omschrijft in hoeverre deze macht dan mag worden toegepast.

“Ik ben me er zeer van bewust dat er mensen zijn die deze systemen misbruiken, terwijl er daarnaast ook illegaal van andere inkomstenbronnen wordt geprofiteerd. Daarom ben ik ook niet tegen hun plicht om al onze persoonlijke transacties en acties te controleren en te verifiëren. Sterker nog, ik geloof dat dit een noodzaak is om daarmee misbruik en fraude te voorkomen.”

Misbruik van gezag

Zoals eerder gemeld gingen deze ambtenaren veel verder dan alleen hun plicht om de persoonlijke financiële transacties van deze bestuursleden vast te stellen. In plaats van zich te beperken tot wat zij zouden moeten doen, begon men ook de volledige boekhouding, alle facturen, alle jaaroverzichten en alle bankafschriften van de bediening op te vragen. Daarbij wilde men ook voorzien worden van alle persoonlijke gegevens van alle betrokken mensen, zijnde de donateurs, iedereen die ooit iets van de bediening heeft gekocht en iedereen die aan een evenement heeft deelgenomen. Met dat verzoek kwam tevens de opmerking dat niet zeker niet werd uitgesloten dat deze betrokkenen actief zouden worden gaan benaderd.

Toen het mij duidelijk werd wat men voornemens was te gaan doen, was dit voor mij een brug te ver en moest ik concluderen dat hier sprake is van misbruik van gezag. In iedere normale situatie zou men onze persoonlijke financiën moeten controleren, om te verifiëren of er geen extra inkomen is vanuit de bediening. Daar hebben wij geen enkele moeite mee, maar wij zien niet in hoe alle overige opgevraagde informatie op enige wijze relevant kan zijn, aangezien het niets verteld over ons persoonlijke inkomen. Het heeft er alle schijn van dat er op de achtergrond meer speelt."

In reactie op deze verzoeken heeft het bestuur van de stichting er op gewezen dat persoonlijke gegevens niet zomaar overgedragen kunnen worden, zonder dat daar een ‘ernstige twijfel’ voor bestaat, zoals vermeld in artikel 297 van het Burgerlijke Wetboek (BW2). Dit artikel toont tevens aan dat een gemeente daar ook niet de aangewezen instantie voor is. Daar bovenop komt het feit dat er een nieuwe Europese Privacywet is die niet toestaat dat privacygevoelige gegevens zomaar worden gedeeld, zonder dat daar een rechtmatige grondslag voor is. De genoemde ernstige twijfel of een rechtmatige grondslag is echter nimmer aangetoond. Uiteindelijk zag het bestuur geen andere mogelijk dan om maar mee te werken en de gevraagde informatie te verstrekken.

Het recht om gehoord te worden

In iedere westerse beschaving bestaat er zoiets als ‘het recht om gehoord te worden’. Dit betekend feitelijk dat de overheid tracht te communiceren, vragen stelt over onduidelijkheden en de aangeklaagde partij in de gelegenheid stelt om te reageren en/of onduidelijkheden toe te lichten. In dit geval is dat niet gebeurd, waarmee de Gemeente Dordrecht haar wettelijke hoorplicht (artikel 9:10 AWB) heeft verzaakt, wat dan weer strijdig is met diezelfde Algemene Wet Bestuursrecht. Deze strategie wordt vaker door hen toegepast, waarbij zij regelmatig hun slachtoffers niet in de gelegenheid stellen om enige vorm van verweer te voeren. In de zomer van 2017, nog nauwelijks een jaar geleden, heeft een raadsman hier melding van gemaakt bij de Nationale Ombudsman. Dit is wat het dossier hierover meld: "Verzoekers gemachtigde vond het om te beginnen onzorgvuldig dat de Sociale Dienst Drechtsteden hem noch zijn cliënt had gehoord, voordat de klacht schriftelijk was afgedaan. Hij had daar in zijn advocatenpraktijk vaker mee te maken gehad: naspeuringen in zijn archief hadden volgens hem opgeleverd dat de Sociale Dienst Drechtsteden in iets meer dan de helft van de gevallen wél voldoet aan de verplichting om contact op te nemen met de klager voordat een definitieve afdoening van een klacht op papier wordt gezet. In de rest van de gevallen wordt volgens hem de hoorplicht niet nageleefd." Op dit punt is de klacht door de Nationale Ombudsman gegrond verklaard en is het bestuursorgaan Sociale Dienst Drechtsteden vorig jaar nog op de vingers getikt (Rapport 2017/064). Men beloofde toen plechtig beterschap. Ook deze zaak is voorgelegd aan de Nationale Ombudsman en door hen in behandeling genomen. Deze zaak loopt nog.

“Ik vond en vind het zeer opmerkelijk dat een overheidsorgaan aannames kan doen, zonder concreet bewijs, en dat men daar een volledige zaak op kan bouwen, zonder daarbij de gelegenheid te bieden om gehoord te worden. Men weigert naar ons te luisteren, om vragen te stellen of om überhaupt een gesprek aan te gaan. Voor mij is dat ondenkbaar is een tijd als deze en in een westerse beschaving, maar toch gebeurt het."

Wat is nu precies het probleem?

Een dag voor het eerste kort geding kreeg de advocaat van de voorzitter het dossier van de Gemeente toegezonden. De nadruk leek daarbij te liggen op het feit dat de bediening activiteiten had, zoals evenementen, publicaties en een zalfolie winkel. Hoewel al deze activiteiten door vrijwilligers werden uitgevoerd, en hoewel de inkomsten uit deze activiteiten zijn aangewend voor de bediening, werd alles opeens als een persoonlijk inkomen beschouwd. Zonder enige vorm van gedegen onderzoek, zonder bewijzen en zonder enige vorm van hoor en wederhoor. Wel werd duidelijk vermeld dat men een probleem had met het feit dat de voorzitter op een podium stond en het woord van God deelde. Alsof dat nog niet genoeg was, beloofde men ook door te zullen gaan met hun acties, zolang de voorzitter en zijn vrouw onderdeel zijn van deze bediening.

“Tijdens het laatste kort geding vroeg de rechter zich af wanneer het genoeg zou zijn en wat ik nog meer zou moeten laten zien, voordat de gemeente tevreden zou zijn. Daarop werd geantwoord dat men dat zelf ook niet wist. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ik op de één of andere manier kennelijk mijn grondwettelijke rechten heb overgegeven, op het moment dat ik gedeeltelijk afhankelijk werd van de bijstand. Niemand heeft er ooit iets over gezegd, maar het feit dat ik het Woord van God deel wordt nu opeens tegen mij gehouden in de rechtszaal. Vanaf het allereerste begin heb ik altijd in mijn eigen inkomen willen voorzien, ben ik beschikbaar geweest voor werk, heb ik gezocht naar (fulltime) werk, heb ik nimmer de bediening als een excuus gebruikt om niet te hoeven werken, heb ik deelgenomen aan alle projecten waar men mij in wilde betrekken en dit is het eindresultaat. Onbegrijpelijk.”

De consequenties

Wanneer we spreken over de consequenties, dan is er maar één woord dat de lading dekt: verwoesting. Gezien het feit dat de zalfolie winkel een deel leek te zijn van de issues, zag het bestuur zich genoodzaakt hier afstand van te doen. Een aantal vrijwilligers hebben aangeboden om deze activiteiten voort te zetten, los van deze bediening. Dat aanbod heeft het bestuur met dankbaarheid aangenomen. Gezien het verlies van deze webshop, welke gedeeltelijk voorzag in financiële middelen voor activiteiten, en vanwege de kosten die deze hele zaak met zich mee heeft meenomen, heeft de bediening inmiddels een verlies geleden van enkele duizenden euro’s. 

Op persoonlijk niveau hebben de voorzitter en zijn vrouw de grootste verliezen geleden. Hun bijstandsuitkering is opgeschort en vervolgens beëindigd. Daarbij komt dat de voorzitter tevens te maken heeft gehad met serieuze gezondheidsklachten, waardoor zijn werkgever het niet langer verantwoord vond dat hij zijn werk continueerde en hij zich ziek moest melden. Om een lang verhaal kort te maken, tijdens deze ziekteperiode verliep zijn contract, waardoor ze nu helemaal geen inkomen meer hebben. Inmiddels zitten ze nu al vijf maanden in die situatie, wat er toe heeft geleid dat zij één dezer dagen uit hun huis zullen worden gezet.

"Wat dit met ons persoonlijk doet is nauwelijks onder woorden te brengen. We voelen ons verpletterd, gebroken en verwoest. Dit lijkt allemaal zo verschrikkelijk oneerlijk, maar we zijn geroepen om onze overheid te eren en te gehoorzamen, dus dat zullen we doen. We zijn geroepen om de mensen die tegen ons opstaan en ons vervloeken te vergeven, lief te hebben en te zegenen, dus dat zullen we doen. Niet omdat dat makkelijk is, want op dit moment is dat verre van makkelijk. Het is een beslissing van onze wil, om daarmee Gods Woord te gehoorzamen. Ook al lijkt God volledig stil te zijn in deze periode. Ook al lijken onze vijanden de overhand te hebben. Ook al lijkt er geen uitweg te zijn. Wij weten niets. We weten niet wat God hierna zal gaan doen. We weten niet of dit ooit op zal houden. We weten alleen dat we boven deze situatie uit moeten stijgen en gehoorzaam moeten zijn aan het Woord van God, ongeacht wat het ons kost. Om te vergeven, lief te hebben en te zegenen. Anders dan dat weten we echt niet meer wat te zeggen of te doen."

Op dit moment heeft er tot tweemaal toe een kort geding plaatsgevonden, waarin beide rechters hun oordeel volledig hebben laten afhangen van de Algemene Wet Bestuursrecht, in het voordeel van de Gemeente Dordrecht. In het oordeel van beide zaken hebben de rechters ervoor gekozen om het aanwezige bewijs, het gebrek aan gedegen onderzoek en het verzaken van de wettelijke hoorplicht volledig te negeren. Hoewel deze zaken wel zijdelings zijn benoemd, heeft dit geen invloed gehad op het oordeel. Tegen deze uitspraken is geen hoger beroep mogelijk, aangezien het een kort geding betreft. Hoger beroep is alleen mogelijk tegen een uitspraak in een bodemzitting. De rechtszaken zijn nog niet voorbij, maar alle rechtsmiddelen en oplossingen voor de korte termijn zijn verbruikt. Aangezien er tot op heden alleen nog maar tot tweemaal toe een kort geding (zitting van maximaal 30 minuten) heeft plaatsgevonden, staan de bodemzaken nog op de planning en zijn de oordelen nog niet definitief. Deze bodemzaken, waar men uitgebreid de tijd zal nemen om alle feiten in beschouwing te nemen, zullen echter niet eerder dienen dan over minimaal een half jaar.

UPDATE: Geen vrijheid van Godsdienst voor bijstandsgerechtigden (25 mei 2018)

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL

Tue May 22 22:23:37 +0000 2018

Wow, #Jewish people aren't even safe in their own #capital. The #hatred is still very much alive and #Christians ar… https://t.co/IwFO1VJM2v
Wed Apr 18 21:41:53 +0000 2018

"The #Anointed Bride", the book about #Anointing and #AnointingOil, Is Now Available In #English #Paperback. All th… https://t.co/z8AbkQG8lE

Echte verandering. Harten die volledig aan Jezus zijn overgegeven. Levens die volledig hersteld zijn.

Email: info@love-unlimited.org
Telefoon: +49 152 0794 1237