zaterdag 15 juni 2019

H Het Herstel van Gods Volk

De stappen van ware bekering

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Bekering is geen manier om uw redding mee te verdienen. Het initiatief komt altijd van God. Het is Zijn doel om ons overvloedig leven te geven. Zijn karakter is om te redden, genezen, bevrijden en te herstellen. Alles wat Hij doet en alles wat Hij aanbied komt voort uit die motivatie. Herinnert u zich dat oude Chinese gezegde nog, aan het begin van het vorige hoofdstuk? Ik gaf aan hoe dat de denkwijze van de wet is. Nu wil ik u laten zien wat de denkwijze van genade is en wat een goede reactie daarop teweegbrengt. In dit hele proces, bij iedere stap die genomen wordt, is het God Die ons naar Zich toetrekt. Hij trekt ons als het ware naar binnen.

Staat van onwetendheid of negeren

We beginnen allemaal op het punt van onwetendheid of het negeren van zonde. Voor ongelovigen is dit in het algemeen, voor gelovigen is dit nog steeds op diverse punten, totdat de Heilige Geest ermee wil afrekenen. De Heilige Geest wil ieder gebied van uw leven onder handen nemen, om alle zondes in het Licht te brengen. Een ieder van ons blijft in deze positie, totdat de Heilige Geest ermee aan de slag gaat. Voor ongelovigen in het algemeen, voor gelovigen is dit op de gebieden die nog gereinigd moeten worden. 

Geloof door het horen van het Woord van God

Alles begint met een woord, met name in het Koninkrijk van God. Er gebeurd niets zonder een woord. We kunnen Zijn Woorden ontvangen door een toespraak of door de Bijbel. Beiden zijn een gave van God. Geen spreker kan spreken, zonder gezonden te zijn (Romeinen 10:15), dus het initiatief komt van God. Wat spreken zij? Het Woord van God. Dus het Woord komt tot ons door een preek (gesproken of geschreven) of omdat we het Woord van God zelf lezen. In veel gevallen zal Hij ook het Woord gebruiken dat al in onze harten is gezaaid, en het terugbrengen in ons geheugen. Het Woord zelf is ook een gave van God, geen initiatief van mensen. 

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
2 Timotheüs 3:16-17

Overtuiging van zonde, gerechtigheid en oordeel

Wanneer het Woord tot ons komt, dan werkt de Heilige Geest daarin mee. Hij is Degene die onze ogen opent en de zonde blootlegt waar Hij mee aan de slag wil gaan, Hij toont de gerechtigheid als een blauwdruk van hoe het zou moeten zijn en Hij toont het oordeel, wat ons geen andere keuze laat dan om onszelf te oordelen of geoordeeld te worden. 

En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga tot de Vader en gij Mij niet langer ziet; van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
Johannes 16:8-11

Dit is opnieuw Gods initiatief en niets van onszelf. U kunt niet overtuigd raken van zonde, tenzij Hij het u toont. Hoe doet Hij dat? Laat me beginnen te zeggen dat Hij u NOOIT aan zal klagen of een last van schuld op uw schouders zal leggen. Alles en iedereen die dat wel doet is NIET van God. Laat me u meteen uitleggen waarom niet, om twijfel of verwarring te voorkomen. De vraag die u zichzelf moet stellen is: “Met welk doel wordt dit gedaan?” Wanneer u in de rechtszaal staat, en wanneer u wordt aangeklaagd en er een last van schuld op uw schouders wordt gelegd, dan heeft dat alleen tot doel om u veroordeeld te krijgen. Dus aanklacht en schuld hebben alles te maken met straf. Jezus Christus staat niet aan de kant van de aanklager, noch dat Hij de aanklager is. Het is satan die die rol heeft. Jezus staat aan onze zijde, als onze Advocaat, als onze Bemiddelaar en onze Verlosser. 

Hoe doet Hij het dan wel? Er zijn verschillende manieren waarop Hij ons overtuigd. De minst “populaire” is vreze. Diepe zorg en verdriet. Ik heb het over het soort dat diep in onze harten gaat. Het is een innerlijke pijn over onze conditie. Toch is het een hele andere soort van vreze, zorg, pijn en verdriet dan die deze wereld kent. Hoe meer we ons realiseren hoe serieus onze conditie is, hoe meer serieus we er mee om zullen gaan. In 2 Corinthiërs 7:10 spreekt Paulus over het soort Goddelijke zorg en verdriet die bekering voortbrengt welke naar redding leidt. Dit is het werk van de Heilige Geest. Wanneer het gebeurd, let dan goed op! Hij probeert u te helpen, niet om u veroordeeld te krijgen. Het zal ernst, berouw, aanstoot (t.o.v. de zonde, niet naar mensen), vrees, verlangen, ijver en rechtvaardiging in u teweegbrengen, zoals 2 Corinthiërs 7:11 aangeeft. En voor degenen die het vers opzoeken, nee, het laatste woord hoort niet “bestraffing” te zijn, maar “rechtvaardiging”. Als er straf wordt toegepast dan heeft de genade haar kracht verloren en is zinloos geworden. Deze soort van overtuiging is de meest diepgaande en effectieve vorm van overtuiging, met de meest effectieve vruchten. Maar Hij kan er ook voor kiezen om Zijn geduld en verdraagzaamheid (2 Petrus 3:9) of Zijn goedheid (Romeinen 2:4) te gebruiken om ons binnen te leiden in bekering. 

Overtuiging is maatwerk. De Heilige Geest zal naar onze situatie kijken en naar de conditie van ons hart. Gebaseerd op wat Hij ziet, zal Hij beslissen wat er nodig is om ons zo snel mogelijk tot bekering, genezing, bevrijding en herstel te helpen. Werk het niet tegen, want tegenwerken zorgt er alleen maar voor dat het proces langer duurt. Laat Hem Zijn gang gaan en beweeg daarin mee. Houd in gedachten dat Hij het beste met u voorheeft, terwijl Hij dit allemaal doet. Zijn ultieme doel is dat dit proces uw hart zal veranderen, als u op de juiste manier reageert. 

Verandering van denken (Bekering)

Wanneer we op dit punt arriveren, dan zijn we ons bewust van onze conditie en van de zonde(s) in ons leven. De Heilige Geest heeft zonde, gerechtigheid en oordeel aan u geopenbaard aangaande uw zaak, en daarom bent u in staat het te begrijpen. Dat biedt u de enorme genade van het hebben van de mogelijkheid om een beslissing te nemen, gebaseerd op de Waarheid. Dus wat gaan we daarmee doen?

Op dat moment worden we uitgenodigd om onze manier van denken te wijzigen. Voor ongelovigen is dit de uitnodiging om hun gedachten te veranderen over Jezus Christus, van Hem afwijzen als Messias en Redder, naar Hem accepteren. Voor gelovigen is het onze manier van denken veranderen, om het terug in lijn te brengen met het Woord van God. Dit betekend Gods Woord de standaard voor uw leven maken, zodat het ook uw standaard wordt. Wat is Gods houding ten opzichte op zonde?

Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien. 
Hosea 5:15

Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.
1 Johannes 1:8-10

Ik laat u bewust even zien hoe de NBG Hosea 5:15 vertaald, om misleiding te voorkomen. U raad het al, daar hoort helemaal geen “schuldig gevoelen” te staan. Wat daar letterlijk staat is “totdat zij hun zonde erkennen” of “totdat zij hun schuld toegeven”. Het spreekt dus niet over gevoel, maar over onze houding ten opzichte van de zonde. Wanneer Gods Woord de standaard voor ons leven is, dan beschouwen we onze verkeerde handelingen ook als zonde. We hebben twee opties, namelijk om onszelf te oordelen of om geoordeeld te worden. We kunnen onze weg veranderen door onze zaak nu aan God voor te leggen, en om nu te belijden dat we schuldig zijn aan zonde. God reageert alleen wanneer wij schuld belijden. Als we geen schuld belijden, dan zal God Zichzelf voor ons verbergen, aangezien dit als de zonde van hoogmoed wordt beschouwd. We moeten onszelf voor Hem vernederen, onze zonde belijden en schuld belijden. Als we dan gedaan hebben, dan gebeurd er iets heel opmerkelijks. Dan zal Hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Niet alleen dat, maar doordat wij schuld belijden blijft Zijn Woord in ons. Wanneer wij geen schuld belijden, dan verlaat Zijn Woord ons. Zoals we weten vanuit Johannes 1:1 is het Woord Christus en Christus het Woord. Dus wanneer Zijn Woord ons verlaat is dat gelijk aan dat Jezus ons verlaat, want door de zonde niet toe te geven, maken wij Hem tot een leugenaar. 

Dan komt hier het ‘enge’ gedeelte. Wanneer onze zonden vergeven zijn, dan willen we natuurlijk voorkomen dat we daar weer voor vallen. De wet zorgt ervoor dat we dat steeds opnieuw blijven proberen, met falen als resultaat. Genade laat ons niet stoppen met zondigen, het vereist dat we de controle opgeven. Het is niet u die de zonde verslaat, het is Jezus in u. Dus wanneer uw focus op Jezus is, dan zal Hij Zich richten op de zonde. Het is Zijn Geest in ons Die bij machte is om alles te overwinnen. Hoe?

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.
Openbaring 12:11

Ze hebben hem niet overwonnen door de wet te houden, noch door te proberen om te stoppen met zondigen. Wij zullen overwinnen door het bloed van het Lam, dat ons reinigt van alle zonde, en door het woord van ons getuigenis. Dat zal resulteren in het feit dat we God liefhebben boven alles, zelfs boven onze eigen levens. Het is de plaats van afhankelijkheid, zonder dat wij nog controle hebben. Het hebben van controle betekend dat we de wet op onze eigen kracht proberen te houden, om zo onze bestemming te kunnen bepalen. U kunt geen twee dingen tegelijk hebben. De enige twee opties zijn:

 1. Genade, afhankelijk, zonder controle
 2. De wet, onafhankelijk, met controle

Er ligt niets tussen die twee opties in. Maar alleen genade zal ons tot het leven leiden. Die genade komt tot ons als een gave en kan alleen geaccepteerd worden, niet gekocht of verdiend. Maar 1 Johannes 1:8-10 laat ons nog een ander cruciaal punt zien: het woord in ons. Daar wil ik graag Johannes 1:1 aan toevoegen, waar het zegt dat Jezus het Woord is en dat het Woord Jezus is. 

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.
Johannes 15:5-8

Dit hele stuk gaat over relatie, omdat God over relatie gaat. De sleutel die Jezus gaf was om in Hem te blijven, zoals Hij in ons is. Hoe doen we dat? Door in Zijn Woord te blijven. Wanneer we het Woord lezen, het Woord horen of over het Woord mediteren, dan hebben we een persoonlijke ontmoeting met Jezus. Hij is het Woord. Alleen het Woord van God heeft de macht om u te veranderen. Het is het Woord dat het bloed van Jezus in actie zet om u te reinigen (Johannes 15:3). Het is vanwege het Woord dat wij een relatie met Jezus hebben, waardoor we in Hem kunnen blijven en Hij in ons blijft. Dan wordt Hij een schild rondom ons en zal Hij ons hoofd opheffen (Psalm 3:4). Het moet de standaard voor ons leven worden. 

Wederom zeg ik u dat bekering geen manier is om uw redding mee te verdienen. Meer dan dat, zelfs bekering is een gave van God die alleen maar geaccepteerd kan worden (Handelingen 5:31, Handelingen 11:18). Het is niet ons initiatief, we kunnen het niet verdienen en we kunnen het zeker niet kopen met geld of goede werken. Het enige wat we kunnen doen is door op een manier te reageren die God behaagd. Die reactie is door ons denken aangaande de zonde te veranderen. We nemen de standaard van Gods Woord, we kiezen ervoor om dat als de enige Waarheid te accepteren en we haten de zonde. De zonde haten is geen emotie, maar een beslissing. Sommigen kunnen met hun emoties nog van de zonde houden en niet in staat zijn om dat uit te zetten. Maak een beslissing om de zonde te haten. Wees volhardend in die beslissing, zoals u erin volhard om het Woord van God de standaard voor uw leven te maken. 

Daarna vragen we Hem om de genade om de zonde te overwinnen en we passen de sleutels toe die Jezus ons gaf in Matteüs 7:7. We vragen, we zoeken in Zijn Woord en we kloppen op de deur door te blijven volharden. U vraagt niet om te ontvangen, u zoekt niet om te vinden en u klopt niet om de deur open te krijgen. Dat is niet de opdracht. De opdracht is om te vragen, te zoeken en te kloppen, niet om resultaat te krijgen, maar om te gehoorzamen. Resultaten zijn niet de sleutel, dat is gehoorzaamheid. Onze focus is Jezus. 

Wanneer we beginnen te reageren op de bekering die God ons geeft, dan zal Hij gaan luisteren naar de beslissingen die wij maken. Maar Hij zal meer doen dan dat. Hij zal ook onze harten doorzoeken om te zien of dat met onze woorden overeenkomt. We kunnen namelijk alle sociaal wenselijke antwoorden proclameren, maar we kunnen God niet voor de gek houden. Hij reageert alleen op authentieke en oprechte beslissingen. Hij wil echtheid. Wanneer onze woorden overeenkomen met wat er in ons hart leeft, dan zal Hij ons van binnenuit veranderen. Dat is echte verandering en het soort verandering dat blijvend is. Is uw hart nog niet in de juiste conditie? Alleen het Woord van God kan dat veranderen. Voed uw gedachten met Zijn Woorden. Zaai het in uw hart. Het zal uw hart bewegen in de richting waar het met uw woorden overeen zal gaan komen. Daarna moeten we iets doen dat wellicht het moeilijkste is. We geven de controle op. We proberen niet langer om onszelf te veranderen, maar we staan God toe om ons te veranderen door Zijn Woord en door Zijn Heilige Geest. 

Uw manier van spreken veranderd

De eerste vrucht die zichtbaar wordt is dat uw manier van spreken zal veranderen. Wanneer uw gedachten veranderen, dan zal uw spreken veranderen. Dit is een extreem belangrijke stap, want woorden bevatten de kracht van leven en dood. 

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.
Spreuken 18:21

Wanneer uw spreken veranderd, dan betekend dat dat het roer van uw leven een nieuwe koers heeft ingezet, zelfs wanneer er nog niets anders veranderd is. Woorden zijn de bouwstenen in de geestelijke wereld en ze zetten dingen in beweging in de geestelijke wereld, totdat het daar gevestigd is. Wanneer het gevestigd is in de geestelijke wereld, dan zal het zichtbaar worden in het natuurlijke. Dit is 100% het resultaat van Gods initiatief, niet van onze eigen werken. Wanneer u merkt dat uw spreken nog niet in lijn is met Gods Woord, bedenk dan waar u uw gedachten mee voed. 

Uw manier van handelen veranderd

Wanneer we in het Woord en in de Geest wandelen, dan veranderd onze manier van spreken en zet een nieuwe koers in voor onze levens. Wanneer we in de Geest gezaaid hebben (Galaten 6:7-8), dan zal dat erin resulteren dat er vruchten zichtbaar worden. 

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Galaten 5:22

Zoals iedere vrucht zal dit klein beginnen, als een zaadje, en zal het groter groeien. Het is het werk van God in u. Hoe meer zorg en aandacht u eraan geeft, door wat u zaait, hoe meer het zal groeien. Het Woord zegt dat wanneer Zijn zaad in ons komt, groeit en in ons blijft, dat het ons zal blokkeren om te zondigen (1 Johannes 3:9). Maar wederom, het is een proces waaraan we ons over moeten geven. Het moet groeien. In 2 Corinthiërs 13:5 worden we uitgedaagd om onszelf te toetsen, om te zien of we de vrucht van Jezus in onze levens kunnen herkennen. Indien niet, dan zegt het Woord dat we niet geslaagd zijn voor de test of dat we ‘onbeproefd’ zijn gebleven. 

Wortel schieten door tegenspoed

Op dit punt zegt het oude Chinese gezegde: “Let op uw daden, het worden uw gewoontes; Let op uw gewoontes, het wordt uw karakter”. Dat zou het erg makkelijk maken, maar het is niet hoe het werk van God in ons werkt, aangezien het niet ons initiatief is. Het is opmerkelijk dat het woord dat gebruikt wordt in 2 Corinthiërs 13:5, om “gefaald voor de test” of “gediskwalificeerd” te omschrijven, ook vertaald kan worden als “onbeproefd”. 

Wanneer het zaad van het Woord en de Geest in ons begint te groeien, dan begint onze manier van spreken en handelen langzaam mee te veranderen. Maar wat we dan hebben is een kleine en kwetsbare vrucht. Het is een vrucht, maar het is een onbeproefde vrucht. Slechts enkele Christenen zijn zich hiervan bewust, maar beproevingen en tegenspoed zijn feitelijk nodig om ons volwassen Christenen te maken. Ik ga zelfs nog een stap verder. Zonder tegenspoed en verdrukking kunt u nooit op het punt van geestelijke volwassenheid komen. Waarom is dit nodig? Omdat tegenspoed en verdrukking een enorm belangrijke vrucht in ons leven produceren: volharding. Is het u ooit opgevallen dat de sterkste bomen de heftigste stormen hebben moeten doorstaan? Hoe harder de stormen, hoe dieper hun wortels gaan. Eerst zal de boom nog meebewegen met de stormen, maar zodra deze volwassen word, en hoe dieper de wortels gaan, hoe meer standvastig de boom word. Zonder de stormen zou dat nooit gebeuren. De wortel zou dan klein blijven en iedere heftige storm zou in staat zijn de boom te doen omvallen. Maar de sterkste bomen zijn boven de grond net zo groot als onder de grond. In het natuurlijke wordt iedere vrucht aan stormen onderworpen, zodra deze zichtbaar wordt boven de grond. Dat is hetzelfde met geestelijke vruchten. Zodra de geestelijke vruchten zichtbaar beginnen te worden, dan zullen ze onderworpen worden aan de stormen van beproevingen en tegenslagen. Wanneer de vrucht van volharding is geproduceerd, dan is het die vrucht die karakter zal voortbrengen, niet onze gewoontes. 

En niet alleen (hierin), maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt, en de volharding beproefdheid…
Romeinen 5:3-4

Het woord dat hier vertaald wordt met beproefdheid is “dokimen”, wat inderdaad zo vertaald kan worden, maar in deze context “beproefd karakter” zou moeten zeggen, zoals ook de meeste Engelse vertalingen dat vertaald hebben. Het is makkelijk om hen lief te hebben die ons liefhebben, net zoals het makkelijk is om blij te zijn in goede tijden en vredig in tijden van vrede. Maar het wortel schieten vind plaats op de moeilijkste momenten, waar we te maken krijgen met mensen die ogenschijnlijk niet lief te hebben zijn en die u naar de grenzen van uw geduld brengen, en wellicht daar zelfs voorbij. Net zoals we in staat moeten zijn om vreugde te vinden midden in onze rouw, vrede in het midden van oorlog, geduld in het midden van ongeduld, vriendelijkheid in het midden van onvriendelijkheid, goedheid in het midden van het kwaad, betrouwbaarheid in het midden van ontrouw, zachtmoedigheid in het midden van hardheid en zelfbeheersing in het midden van een losgeslagen generatie. Iedere test zal ons niet een beetje testen, het zal ons naar de grenzen van ons eigen kunnen brengen.

God zal ons nooit verzoeken, verleiden of tegenspoed veroorzaken, want er is geen kwaad in Hem (Jacobus 1:13). Maar Hij staat wel toe dat wij verzocht worden, zodat wij beproefd kunnen worden. Het boek Job laat ons zien hoe dit proces in z’n werk gaat in de geestelijke wereld. God beproefde Job niet, maar Hij stond satan wel toe om hem te beproeven. Datzelfde gebeurd vandaag de dag ook. Wellicht zal het niet zo vergaand zijn als bij Job, maar we zullen allemaal onderworpen worden aan beproevingen. Ik zeg altijd dat iedereen een breekpunt heeft en ergens een keer valt, of dat nou één of meerdere malen is. Doel ik daarmee op zonde? Jazeker, dat is wat ik bedoel. Laten we stoppen met te doen alsof we onschuldig en perfect zijn, en laten we de realiteit onder ogen zien. 

Zover ik heb gezien en gevonden zijn er drie redenen waarom we vast kunnen zitten in één of meerdere zondes. De eerste is een reden die ik heb geleerd in een gemeente waar ik deel van uitgemaakt heb, en door de boeken van Derek Prince, namelijk demonische gebondenheid en vloeken. Deze kwade machten zijn zeer reëel, wat ik zelf ook ervaren heb in de periode dat ik mijn leven aan satan had gegeven, maar ook nadat ik mijn leven aan Jezus Christus had overgegeven. In dergelijke gevallen kunt u niet stoppen met zondigen, omdat u erdoor gebonden bent. De tweede reden zijn de verzoekingen die ik zojuist omschreef. De derde reden is wat ik eerder omschreef, namelijk ons eigen hart (Jacobus 1:14).  

Ons eigen hart produceert een aandrang om zonde te begaan. Zodra God ons de genade van bekering geeft, en wanneer we door het proces van verandering gaan, dan komen er vruchten naar boven. Wanneer we op het punt komen waar we in beproevingen en tegenslagen terecht komen, dan zal niet alles direct weggaan. De Waarheid die we geleerd hebben moet wortel schieten. Dat kan betekenen dat de aandrang om te zondigen tijdens de beproevingen en tegenslagen gewoon doorgaat. Maar wat is dan het verschil? Goede vraag! Het verschil is de manier waarop wij reageren op zonde. Het proces van beproevingen en tegenslagen is bedoeld om ons te leren hoe we de Waarheid toe kunnen passen op onze situaties. Dus het kan zo zijn dat dezelfde zondes steeds opnieuw aan ons gepresenteerd worden. En we kunnen daar keer na keer weer voor vallen. Maar met de hulp van het Woord van God en de hulp van onze Vriend, de Heilige Geest, kunnen we nu leren hoe we de Waarheid toe kunnen passen. Soms begrijpen we het in één keer, soms gaat het stap voor stap. Dit is hetzelfde als met het voorbeeld dat ik gaf over die boom. Eerst zullen we meebewegen met de stormen en vallen voor zondes. Maar naar mate de stormen aanhouden, en soms zelfs onmogelijk te overwinnen lijken, moeten wij hetzelfde doen als die boom doet: dieper graven. Dat doen we door in Zijn Woord te blijven, door de instructies van de Heilige Geest te volgen en door Gods Woord de standaard voor ons leven te laten worden. Dit gaat er niet over dat u staande moet blijven tijdens de stormen, het gaat over goed reageren wanneer u ten val komt en Hem toestaan de verandering in u te doen. Door alles heen zult u zich realiseren dat het allemaal Zijn genade en kracht zijn die het werk in u doen. Het enige wat er van ons verwacht word is dat we in Zijn Woord blijven en dat we Zijn Woord gebruiken om op onze situaties te reageren. Zodra we hebben geleerd hoe we dat moeten doen, dan zullen de beproevingen en tegenslagen stoppen. Zoals de boom die diep geworteld is, zo zult ook u dan in staat zijn om sterk en standvastig staande te blijven. Allemaal vanwege Jezus. Maar de beproevingen en tegenslagen zullen doorgaan en nooit stoppen, totdat u dat punt bereikt heeft. Hoe lang deze beproevingen en tegenslagen duren hangt af van hoe diep u geworteld bent in Zijn Woord. 

Hebt dus geduld, broeders, tot de komst des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij.
Jacobus 5:7-8

Wanneer u zich nu in beproevingen of tegenslagen bevind, en het lijkt maar niet op te houden, dan kunt u heel eenvoudig aan de Heilige Geest vragen of Hij u wil leren wat u moet leren, of dat Hij u de oorzaak van het probleem wil laten zien. Houd in gedachten dat stilte ook een antwoord is. Wanneer Hij u niets zegt, dan betekend dat dat u dieper moet graven in Zijn Woord, en door moet gaan met het zoeken naar antwoorden. De belofte blijft staan: zij die zoeken zullen vinden en zij die kloppen, voor hen zal de deur worden open gedaan. Geef niet op!

De inhoud van karakter

Zoals Romeinen 5:5 zo mooi zegt, het zijn de beproevingen die volharding zullen uitwerken en die volharding brengt beproefd karakter voort. Dat is niet zomaar een karakter, maar een Goddelijk karakter. Opgebouwd door Jezus. Gemaakt in de hemel. Het is dit karakter dat een combinatie is van eigenschappen en kwaliteiten die ons zullen onderscheiden van de wereld, op een manier die de wereld jaloers maakt. Het is niet een soort van grote knal die af en toe eens uitbarst, het is consistent, moreel en integer gedrag. 

Galaten 5:22 geeft ons een opsomming van de inhoud die in ons karakter moet komen. Deze inhoud is de vrucht van het werk van de Heilige Geest in ons, en Hij zal door het hele proces heen doorwerken om die vruchten tot volwassenheid te brengen. Dit zijn de vruchten:

 • Liefde
 • Blijdschap
 • Vrede
 • Geduld
 • Vriendelijkheid
 • Goedheid
 • Trouw
 • Zachtmoedigheid
 • Zelfbeheersing

We doen zo vaak de aanname dat we er hard voor moeten werken om al deze vruchten te krijgen, maar zoals de vorige stappen ons hebben laten zien is het volledig Gods initiatief. Het is Zijn werk in ons, niet ons eigen werk. Het enige wat we kunnen doen is daar op de juiste manier op reageren. Wanneer de vruchten opkomen, dan zal dit werken voortbrengen. Maar deze werken zijn niet ons eigen werk, maar het werk van God door ons heen. Genade is dus niet bepaald niets doen. Allereerst moeten we wachten en bidden, in Zijn Woord zoeken, langer wachten, zoeken, nog een beetje wachten enz. Dan zullen deze dingen geleidelijk aan ons worden ‘toegevoegd’ en zal het werk beginnen. Het werk zal in de eerste instantie ‘op een goede manier reageren’ zijn, en zal meer worden naar mate de vruchten volwassen worden. Wanneer wij de hemel binnen gaan, dan zijn het deze vruchten waarop we beoordeeld/geëvalueerd zullen worden. 

Een hoop die niet teleurstelt

Hoop heeft veel te maken met het hebben van de juiste verwachtingen, maar ook met het zeker zijn en vertrouwen. Hoop is dat waar we naar verlangen en wat we mogelijk achten. Waar we naar verlangen en wat we verwachten in het leven, verteld veel over ons als persoon. Deze dingen vertellen ons waar onze focus is.

Een langgerekt hopen maakt het hart ziek, maar een vervulde begeerte is een boom des levens.
Spreuken 13:12

Een zeer bekend vers uit Spreuken. Op één of meerdere punten in onze levens hebben we allemaal teleurstellingen meegemaakt. Wanneer we terugdenken aan die momenten, dan kunnen we allemaal precies vertellen waarom we zo teleurgesteld waren. Onze verwachting kwam niet uit. En als dat lang genoeg gebeurd, dan maakt dit ons hart ziek. Maar het verteld ons ook dat er gebieden in onze levens waren, waar de focus niet op Jezus was, maar op de zaak zelf. Jezus kan er wellicht bij betrokken zijn geweest, maar Hij was niet de focus. Dit zijn de gebieden waar we de controle nog niet hebben overgegeven. Deze gebieden in ons leven hebben ook bekering nodig, en daarmee doel ik op een verandering van denken, onze manier van denken aangaande die situaties. We hebben allemaal een leugen van de vijand geloofd en moeten Gods Waarheid daarover vinden. Achter iedere leugen zit een vrees, en achter iedere vrees zit een afgod. Wanneer Gods Woord de standaard is, dan is wat Hij zegt alles wat ertoe doet. 

Romeinen 5 verteld ons dat wanneer we door verzoekingen zijn gekomen, dat we de vrucht van volharding hebben. Die volharding, die is voorgebracht door de verzoekingen en tegenspoed, die brengt karakter voort. Maar het gaat verder door te zeggen dat het het soort karakter is dat getest is, dat een hoop zal voortbrengen die niet teleurstelt. Waarom? Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is. Wanneer onze focus juist is en op Jezus gericht is, dan zult u door alles heen een hoop ontvangen die nooit teleurstelt, vanwege de liefde van God. 

Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.
Efeziërs 3:14-19

Misschien bent u grootgebracht in een gemeente waar men u onderwees dat de liefde van God te groots is om te kunnen begrijpen en dat het onmogelijk voor ons is om te kunnen pakken wat Zijn liefde betekend. Vrienden, dat is een leugen. Zoals u kunt zien in het vers hierboven, kan de liefde van God wel degelijk in volle mate begrepen en ‘gepakt’ worden. De Heilige Geest vind het heerlijk om Gods liefde in onze harten uit te storten. Maar de sleutel tot het begrijpen, tot het in staat zijn om het te kunnen pakken, ligt in het geworteld zijn in Zijn liefde. Dat betekend dat er beproevingen en tegenslagen bij betrokken zijn. Maar door alles heen zullen de vruchten groeien en sterker worden. De hoop die dan zal rijzen zal zo standvastig zijn en een dusdanige zekerheid, dat deze hoop u nooit teleur zal stellen.

Meest Gelezen

De Zalfolie Winkel

Nieuwsbrieven

Abonneer je (gratis) op onze nieuws- en onderwijsbrieven, door hieronder je
e-mailadres in te vullen.

@LoveUnlimitedNL